RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht houdt algeheel toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen het Laurentius Ziekenhuis.

Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor nog een termijn van vier jaar worden herbenoemd. De Raad van Toezicht is onafhankelijk. De leden zijn - buiten hun toezichthoudende rol - op geen enkele manier verbonden met het Laurentius Ziekenhuis

De Raad van Toezicht laat zich informeren door de Raad van Bestuur maar ook door de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad, het Verpleegkundig Stafbestuur en het bestuur VMS. Met al deze organen heeft de Raad van Toezicht 2 maal per jaar een overleg. Daarnaast spreekt de Raad van Toezicht ook met regelmaat met managers. Deze zijn vertegenwoordigd in het kernteam van het ziekenhuis.

Ook legt de Raad van Toezicht werkbezoeken af in huis en nodigt medewerkers, managers en medisch specialisten uit om in de reguliere RvT-vergadering specifieke projecten of onderwerpen toe te komen lichten. Daarnaast sluit de Raad van Toezicht aan bij relevante activiteiten die zowel binnen als buiten het ziekenhuis georganiseerd worden.  

In dit document beschrijft de Raad van Toezicht (RvT) haar visie op goed toezicht voor het Laurentius Ziekenhuis.

Bekijk hier het profiel Voorzitter en Leden Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht

Jaarverslag 2022 Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht

Tof Thissen voorzitter Remuneratiecommissie
Harry Schouten vicevoorzitter Commissie kwaliteit en veiligheid
Aandachtsgebied clientenraad
Dicky Pronk lid Remuneratiecommissie
Commissie kwaliteit en veiligheid
Rob Storms lid Auditcommissie financien (vz)
Emmy Limbourg lid Auditcommissie financien

 

V.l.n.r.: dhr. drs. Rob Storms RC, mevr. Dickey Pronk MBA, dhr. em. prof. dr. Harry Schouten, mevr. drs. Emmy Limbourg- de Rooij RC en dhr. Tof Thissen (voorzitter).

Rooster van aftreden

De Raad van Toezicht kent 3 commissies:

 • De Commissie Kwaliteit & Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van het ziekenhuis.
 • De Auditcommissie beziet financiële zaken en financiële verantwoording. De auditcommissie is ook eerste aanspreekpunt voor de onafhankelijke accountant.
 • De Remuneratiecommissie houdt zich bezig met onder meer de arbeidsovereenkomsten en het functioneren van de leden van de RvB.

De commissie Kwaliteit & Veiligheid heeft tot doel de toezichthoudende, advies- en klankbordrol van de Raad van Toezicht te ondersteunen in zake de kwaliteit van en veiligheid van zorg voor patiënten met inachtneming van de belangen van relevante stakeholders. 

Tot de taak van de Kwaliteitscommissie behoort:

 • het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit welke relevant zijn voor het ziekenhuis. Het attenderen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hierop.
 • het voorgestelde kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis toetsen en de Raad van Bestuur hieromtrent adviseren.
 • in haar adviserende rol aangaande het kwaliteitsbeleid betrekt de commissie de belangen van alle relevante stakeholders
 • op te treden als sparringpartner van de Raad van Bestuur met betrekking tot kwaliteit van zorg.
 • De Kwaliteitscommissie zal jaarlijks verslag uitbrengen. Het jaarlijks verslag van de Raad van Toezicht, vermeldt de samenstelling van de Kwaliteitscommissie, het aantal gehouden vergaderingen en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

De auditicommissie financien heeft als doel de Raad van Toezicht te ondersteunen bij zijn toezicht op het financiële beleid en beheer en meer specifiek ten aanzien van:

 • het systeem van de interne risicobeheersing
 • de financiële verslaglegging van de stichting
 • de interne controle en externe audits
 • het proces waarmee de stichting de naleving van wetten, regelgeving en de governance code op het gebied van financiën bewaakt
 • de selectie van de door de Raad van Toezicht te benoemen externe accountant.
 • De Auditcommissie beziet financiële zaken en financiële verantwoording. De auditcommissie is ook eerste aanspreekpunt voor de onafhankelijke accountant.

De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming voor door het doen van voorstellen en aanbevelingen inzake benoemingen, functioneren en honoreren van de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht, met dien verstande dat de Raad van Toezicht verantwoordelijk blijft voor het remuneratiebeleid.

 

VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.