MIJN.LZRMijn.LZR S M

INTENSIVE CARE

ROUTENUMMER 1.14

J (0475) 38 24 86

De IC is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. In verband met de verzorgingsronde is het mogelijk dat u in de ochtend langer moet wachten om de toegewezen verpleegkundige telefonisch te spreken.

Bezoektijden
Voor patiënten op de IC worden in afstemming met de patiënt, familie en IC-verpleegkundige individuele afspraken gemaakt over de bezoektijden waarbij het verzoek is, indien mogelijk, na 11.00 uur het bezoek te plannen. 

e-mail secretaresse IC: karin.dorenberg@lzr.nl
e-mail secretaresse intensivisten: sandra.leppers@lzr.nl

Intensive care (IC) betekent letterlijk intensieve zorg. Op deze afdeling worden patiënten 24 uur per dag bewaakt en behandeld. Gespecialiseerde verpleegkundigen en intensivisten bieden hoogwaardige zorg voor onze patiënten. Ze doen er alles aan om ernstig zieke patiënten zo goed mogelijk door een kritieke, soms levensbedreigende fase heen te helpen. Een IC-opname is een ingrijpende gebeurtenis en komt voor de patiënt en zijn naasten soms zeer onverwacht.


lees meerP -

De Intensive Care in het Laurentius Ziekenhuis beschikt over 9 bedden op éénpersoonskamers. Iedere kamer is toegankelijk via een sluis of voorportaal. De afdeling is zo ingericht en bemand om gedurende 7 dagen per week 24 uur per dag intensieve zorg aan ernstig zieke patiënten te verlenen. Dit zijn patiënten van wie de vitale functies, zoals hart, bloedsomloop en ademhaling, worden bedreigd. 

Op de IC liggen patiënten om verschillende redenen. Sommige patiënten hebben een ingreep ondergaan en weten vooraf dat ze na de (zware) ingreep op de IC terecht komen. Patiënten kunnen ook plotseling opgenomen worden op de IC, bijvoorbeeld:

  • vanuit thuis via de afdeling Spoedeisende Hulp
  • via een verpleegafdeling, of
  • vanuit een ander ziekenhuis.

Visie Intensive Care afdeling 
De IC verleent hoogwaardige en vernieuwende zorg. Er wordt nauw samengewerkt met andere disciplines om zo patiënten een volledig zorgaanbod te kunnen bieden. De medewerkers werken patiëntgericht, professioneel en stimuleren elkaar. Kwaliteit en innovatie zijn belangrijke pijlers en zijn bepalend voor de zorg en dienstverlening. De IC werkt met patiëntentoewijzing en de geleverde zorg is doeltreffend en doelmatig. 
De kwaliteit van de afdeling heeft twee aspecten: enerzijds de vakinhoudelijke en technische kwaliteit; anderzijds de kwaliteit van menselijke zorg. Patiënten zijn individuen aan wie humane zorg verleend wordt, volgens de normen respect, aandacht, optimisme en deskundigheid.

Bewaking en apparatuur
Elk bed op de intensive care is uitgerust met medische bewakingsapparatuur waarop de patiënt is aangesloten. De apparatuur voldoet aan de eisen van deze tijd om vitale functies te bewaken, te ondersteunen en zo nodig zelfs over te nemen. Zo wordt onder andere hartritme, bloeddruk, ademhaling en zuurstofgehalte via een monitor in beeld gebracht en bewaakt. Medicijnen worden meestal via een spuit en/of pomp toegediend. Regelmatig komt het voor dat de apparatuur een signaal geeft zoals lichtjes en piepjes. Dit hoeft niet te betekenen dat er iets mis is. De verpleegkundigen weten precies wat er dan gedaan moet worden. Alle informatie en signalen van de monitor zijn bij het bed, maar ook op de centrale post of bij een andere kamer zichtbaar en hoorbaar voor de verpleegkundigen. 

Medische behandeling in goede samenwerking
De intensivist is de hoofdbehandelaar van de patiënt gedurende het verblijf op de IC. Hij of zij is gespecialiseerd in de behandeling van ernstig zieke patiënten en werkt daarbij nauw samen met gespecialiseerde verpleegkundigen. De intensivisten werken in diensten en worden in de diensten ondersteund door IC-artsen. Dit kan een arts-assistent of physician assistant zijn die onder supervisie van een intensivist werkt. 

Er vindt continue samenwerking plaats met veel andere specialisten. Zo wordt samengewerkt met de fysiotherapeut, de logopedist en de diëtist en ook met chirurgen, internisten, longartsen, neurologen, cardiologen, geriaters, radiologen, medisch microbiologen, klinisch chemici, ziekenhuisapothekers, en psychologen. Daarnaast bieden de geestelijk verzorgers wekelijks hun diensten aan, maar zijn ook op aanvraag van patiënt en naasten beschikbaar.

Dagelijks vindt zogenoemd multidisciplinair overleg plaats. Dit is een bespreking waarin de toestand en het behandelplan van de patiënt wordt besproken. Behalve de intensivist en IC-verpleegkundige nemen ook andere artsen aan dit overleg deel, bijvoorbeeld chirurgen, internisten, longartsen, apothekers en microbiologen.

Informatieverstrekking
Als een patiënt op de IC is opgenomen, is dat voor zijn direct betrokkenen vaak erg ingrijpend in een periode van onzekerheid. Wij vinden belangrijk dat de patiënt en u als naaste goed geïnformeerd bent en betrokken wordt bij de behandeling. Wij streven ernaar dat u bij opname en minimaal één keer per week door de dienstdoende intensivist of IC-arts in een persoonlijk gesprek wordt geïnformeerd over de toestand en behandeling van de patiënt. Voor de dagelijkse gang van zaken, de wens voor een extra gesprek en andere vragen, kunt u terecht bij de toegewezen verpleegkundigen.

Privacy
Om de privacy van de patiënt te garanderen wordt aan derden geen informatie verstrekt. Wij vragen altijd om één contactpersoon te benoemen, bijvoorbeeld de partner of één van de kinderen. Deze contactpersoon kan telefonisch informeren naar de toestand van de patiënt.

Bezoek 
Elke patiënt op de IC mag bezoek ontvangen. Vanwege onze werkzaamheden in de ochtend vragen wij u vriendelijk uw bezoek na 11.00 uur te plannen. Bezoek wordt door iedere patiënt anders ervaren. Behalve dat het heel fijn voor een patiënt is, kan bezoek ook vermoeiend zijn. Ook voor u als naaste kan het belastend zijn om lang of vaak uw familielid te bezoeken. We bespreken uw bezoek graag samen met u afhankelijk van de situatie van uw naaste, uw mogelijkheden en situatie op de afdeling.
Ook willen wij u vragen om het bezoek bij de patiënt aan bed te beperken tot maximaal twee personen om de rust van onze patiënten te waarborgen. Als er meer bezoekers zijn, kunnen deze afwisselen en wachten in de wachtruimte of familiekamer. Het kan zijn dat de toestand van de patiënt erg kritiek is. Dan kan in overleg met de verpleegkundige en/of intensivist bezoek permanent aanwezig zijn. Kinderen zijn in overleg met de verpleegkundige ook welkom. Het bezoeken van een IC-patiënt kan veel indruk maken op een jong kind. Zie voor meer informatie onze algemene informatiebrochure  ‘Intensive Care’ en/of ‘kinderen op bezoek op een IC-afdeling’.

Nazorg
Veel patiënten hebben na hun IC-opname nog allerlei klachten, zoals slecht slapen, angsten, pijn of nervositeit. Om deze lichamelijke en/of psychische klachten te volgen, kunnen patiënten de nazorgpoli bezoeken. De toegewezen verpleegkundige kan u hierover meer vertellen. Ook vindt u meer informatie over de nazorgpoli in de folder ‘Nazorgpoli Intensive Care’. 

Externe samenwerking
Met het Maastricht UMC+ bestaat sinds 1 maart 2012 een intensieve samenwerking om de zorg op niveau te kunnen blijven garanderen. Daarnaast werkt de IC in goede verstandhouding en samenwerkingsverband met de IC’s van de overige ziekenhuizen in de omliggende regio. De IC participeert actief in het regionale samenwerkingsverband ICUZON (Intensive Care Units Zuidoost Nederland). 


+ - WIE HOUDEN ER NOG MEER SPREEKUUR

(NANNA) LOUW
IC-verpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Nazorgpoli Intensive Care

BIG-REGISTRATIENUMMER
39.056.336.130

(MICHELLE) MINKENBERG
IC-verpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Nazorgpoli Intensive Care

BIG-REGISTRATIENUMMER
39.918.627.530

(DIANA) VAN DER PAS
IC-verpleegkundige

AANDACHTSGEBIED/SPECIALISATIE

Nazorgpoli Intensive Care

BIG-REGISTRATIENUMMER
59.049.221.430
-

ACTIVITEITEN

MAANDAG 27 MEI |
19.00 tot 21.00 uur

IC-café: thema revalidatie en werkhervatting na de IC

Het IC-café wordt jaarlijks georganiseerd door de IC-nazorgpoli en is bedoeld voor voormalig patiënten van de intensive care en hun naasten om in een veilige omgeving ervaringen en kennis uit te wisselen op weg naar herstel.

Met een bepaald thema gaan we tijdens het IC-café dieper in op de uitdagingen na een IC-opname. Informatieverstrekking en gezelligheid gaan hierbij hand in hand.

ALLE ACTIVITEITENR
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.