MIJN.LZR S M

PSYCHIATRIE

BEREIKBAARHEID

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

J (0475) 38 25 83

De PAAZ is gevestigd aan de Nassaustraat ter hoogte van de kruising met de Brabantsestraat.

Psychiatrie behandelt mensen met psychische en psychiatrische stoornissen, zoals depressies, angststoornissen, stemmingsstoornissen, dementie/verwardheid, persoonlijkheidsstoornissen, psychoses en chronische pijnklachten. De psychiater onderzoekt welke biologische, psychologische en sociale factoren van invloed zijn op de klachten van de patiënt. Een behandeling bestaat altijd uit een combinatie van medicijnen en psychotherapie.


lees meerP -

In het Laurentius Ziekenhuis werken zes psychiaters. De naam van de afdeling is voluit: Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. De afkorting hiervan, PAAZ, wordt in dagelijkse gesprekken geregeld gebruikt.
Patiënten komen naar de PAAZ voor een polibezoek, een deeltijdbehandeling of een opname.
Voor patiënten die gedwongen zijn opgenomen of extra bescherming nodig hebben, is er een gesloten afdeling. Er is daar meer toezicht en verzorging.

Behandeling
Op basis van gesprekken en eventueel aanvullend onderzoek stelt de psychiater de diagnose en een behandelplan op. De behandeling begint meestal met een observatieperiode en er kan medicatie worden voorgeschreven. Het verdere behandelplan is erop gericht om de patiënt te leren op een andere manier om te gaan met zijn klachten en problemen. Daarvoor worden verschillende therapieën aangeboden:

  • arbeidstherapie
  • bezigheidstherapie
  • lichttherapie (voornamelijk voor patiënten met winterdepressies)

Elke patiënt neem actief deel aan een bepaalde therapie, afhankelijk van de fase van behandeling. Therapie vindt vooral plaats in groepsverband. Daarnaast behoren individuele gesprekken en/of behandeling tot de mogelijkheden. Bij poliklinische behandeling komt u dagelijks of enkele keren per week naar de PAAZ.

Daarnaast kan de psychiater een beroep doen op een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. De psychiaters moeten het aandeel van therapeuten, psychologen, verpleegkundigen en andere disciplines goed afstemmen op de patiënt.

Samenwerking in het ziekenhuis 
De psychiaters werken nauw samen met andere specialisten in het ziekenhuis. Deze samenwerking biedt goede mogelijkheden om mensen met zowel lichamelijke als psychiatrische problemen (co-morbiditeit) te behandelen. Wanneer bijvoorbeeld een patiënt in het ziekenhuis met een lichamelijke klacht is opgenomen, maar daarbij ook psychiatrische klachten heeft, dan kan de behandeld specialist de psychiater om advies vragen.

Samenwerking buiten het ziekenhuis
De PAAZ richt zich vooral op crisisinterventie en kortdurende psychiatrische hulpverlening. Er is een goede samenwerking met andere instanties zoals Met ggz en instellingen op het gebied van verslavingszorg. Tweewekelijks is er overleg tussen Met ggz en PAAZ-psychiaters over gemeenschappelijke patiënten. Daardoor is er een soepele overgang mogelijk van patiënten tussen Met ggz en PAAZ. Verder zijn er voor bepaalde behandelingen en een eventuele second opinion ook goede contacten met Maastricht UMC+.
Patiënten kunnen ook worden doorverwezen naar het algemeen psychiatrisch ziekenhuis, zoals Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg met locaties in de regio Noord- en Midden-Limburg. Bijvoorbeeld als er voor langere tijd klinische behandeling nodig is.


+ - BELANGRIJKE INFORMATIE
R Uw privacy met betrekking tot uw zorgnota

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft regels opgesteld, die voorschrijven welke gegevens de nota met betrekking tot de geleverde zorg minimaal moet bevatten. Als u geen toestemming wilt geven voor het vermelden van deze aanvullende informatie op uw nota, kunt u dit kenbaar maken en bezwaar aantekenen. Lees meer over uw privacy met betrekking tot uw zorgnota.

R Klacht over toepassing Wet verplichte ggz in de PAAZ

Ontvangt u verplichte zorg volgens de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en bent u het niet eens met een besluit over verplichte zorg? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Wvggz Limburg. Een aantal instellingen in Limburg (Laurentius Ziekenhuis, De Rooyse Wissel, Mondriaan, Zuyderland ziekenhuis en MUMC+) zijn een samenwerking aangegaan als het gaat over de afhandeling van klachten. Zie voor meer informatie onderstaande klachtenregeling.

lees meerP
R Ondersteuning naasten door familievertrouwenspersoon

Bent u vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

  • die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel;
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid;
  • die is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

    Dan kan de familievertrouwenspersoon u helpen.
lees meerP
-
VOORKOM ONVERWACHTE KOSTEN
Niet alle onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis worden zonder meer vergoed door de zorgverzekering.
We raden u aan om vooraf bij uw verzekeraar na te gaan hoe u verzekerd bent. Let ook op uw eigen risico.
melding sluiten X Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt het Laurentius Ziekenhuis gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie over deze cookies.